اعضای اندیشکده

دکتر حامد فروزان

رئیس اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر محمدرضا دشتی اردکانی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

dashti
dashti

دکتر محمدرضا دشتی اردکانی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

teymoori

دکتر ولی تیموری

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر سیدناصرالدین طباطبایی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

طباطبایی

دکتر سیدناصرالدین طباطبایی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر زاهد شفیعی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

3b9bcd3c-468c-4dcc-8dd4-55ac4dfff874

دکتر زاهد شفیعی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

بابک یاوری فر

دکتر بابک یاوری‌فر

معاون اجرایی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر بابک یاوری‌فر

معاون اجرایی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

بابک یاوری فر

دکتر پگاه یاوری‌فر

معاون پژوهشی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

پگاه یاوری فر
پگاه یاوری فر

دکتر پگاه یاوری‌فر

معاون پژوهشی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر محمد قندهاری

مدیر آموزش، ارزیابی و مشاوره 

قندهاری
قندهاری

دکتر محمد قندهاری

مدیر آموزش، ارزیابی و مشاوره

35d99047-e67a-49b8-bfc9-a2e046093cb2

دکتر سیدمحمد موسوی

دبیر هیئت اندیشه‌ورز حکمرانی گردشگری

حسینی

سیدمجتبی حسینی

دبیر هیئت اندیشه‌ورز گردشگری سلامت

مسعود آقایی

مسعود آقایی ساداتی

دبیر هیئت اندیشه‌ورز کسب و کارهای نوپا در گردشگری

امینیان

دکتر ناصر امینیان

دبیر هیئت اندیشه‌ورز فعالان حوزه گردشگری

اسدی

دکتر آزیتا اسدی

دبیر هیئت اندیشه‌ورز اکوتوریسم

دعوت

تاثیرگذار باشید

اندیشه‌ورز