تلاش برای پیشرفت گردشگری ایران

پیشرفت در گردشگری:

 حرکتی آگاهانه، هدفمند، مبتنی بر مبانی و آموزه های اسلامی، همراه با خرد و دانش عصر حاضر و  هماهنگ با آن، برنامه ریزی شده و نظام مند، متوازن و در بر دارندهی ابعاد مادی و معنوی، جمعی، مستمر و متداوم، تکاملی و در جهت شکوفاسازی هر چه بیشتر همه استعدادها و تأمین حاجات انسان، رسیدن به حیات طیبه یعنی تقرب الی الله و نیکبختی در دنیا و آخرت

اخبار

گزارش‌های کارشناسی

پروژه‌های پژوهشی