فلسفه وجودی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران:

اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران به عنوان تخصصی ترین کانون تفکر گردشگری در کشور، به منظور ارتقای سطح کیفیت تصمیم‌سازی و اثرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیـری در زمینه تدوین سیاست‌های بخش گردشگری تاسیس شده است. این اندیشکده با رویکرد مسئله محوری ضمن تشخیص موضوعات کلیدی بخش گردشگری، آسیب‌شناسی آن ها را در دستورکار خود قرار داده و درنهایت به تصمیم‌گیران این عرصه راهکارهای تجویزی را پیشنهاد می دهد.

محورهای کاری اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران:

  1. ساختار حکمرانی گردشگری
  2. دیپلماسی گردشگری
  3. اقتصاد گردشگری
  4. زنجیره ارزش گردشگری
  5. تأمین و زیرساخت گردشگری
  6. رصد تحولات بین‌المللی حوزه گردشگری
گواهی عضویت اندیشکده پیشرفت گردشگری
گواهی عضویت اندیشکده پیشرفت گردشگری