احیای بازار

احیای بازار

مک کنزی پیشبینی می کند در ۱۰ اقتصاد برتر گردشگری جهان، درآمد گردشگری به صورت میانگین در سال ۲۰۲۴ به سطح سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.