اعضای اندیشکده

دکتر حامد فروزان

رئیس اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر محمدرضا دشتی اردکانی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

dashti
dashti

دکتر محمدرضا دشتی اردکانی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

teymoori

دکتر ولی تیموری

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر سیدناصرالدین طباطبایی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر سیدناصرالدین طباطبایی
دکتر سیدناصرالدین طباطبایی

دکتر سیدناصرالدین طباطبایی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر زاهد شفیعی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

3b9bcd3c-468c-4dcc-8dd4-55ac4dfff874

دکتر زاهد شفیعی

عضو شورای عالی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

بابک یاوری فر

دکتر بابک یاوری‌فر

معاون اجرایی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

دکتر بابک یاوری‌فر

معاون اجرایی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

بابک یاوری فر

دکتر پگاه یاوری‌فر

معاون پژوهشی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

پگاه یاوری فر
پگاه یاوری فر

دکتر پگاه یاوری‌فر

معاون پژوهشی اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران

قندهاری

دکتر سیدمحمد قندهاری

مدیر حوزه‌ی آموزش و توانمندسازی

محمد تاجیک

محمد تاجیک

مدیر روابط عمومی

مسعود آقایی

دکتر مسعود آقایی ساداتی

مدیر حوزه‌ی نوآوری و مراکز رشد

حمید خلیلی پناه

مهندس حمید خلیلی‌پناه

مدیر حوزه‌ی مدیریت پروژه

سیده‌ مهسا مطهر

سیده‌مهسا مطهر

مدیر حوزه‌ی آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی

35d99047-e67a-49b8-bfc9-a2e046093cb2

دکتر سیدمحمد موسوی

عضو هیئت اندیشه‌ورز حکمرانی گردشگری

حسینی

سیدمجتبی حسینی

عضو هیئت اندیشه‌ورز گردشگری سلامت

امینیان

دکتر ناصر امینیان

عضو هیئت اندیشه‌ورز فعالان حوزه گردشگری

دکتر سیدناصرالدین طباطبایی

دکتر سیدناصرالدین طباطبایی

عضو هیئت اندیشه‌ورز تاسیسات و زیرساخت گردشگری

اسدی

دکتر آزیتا اسدی

عضو هیئت اندیشه‌ورز اکوتوریسم

رضا قاضی

دکتر رضا قاضی

عضو هیئت اندیشه‌ورز گردشگری سلامت

امیر جمشیدی

امیر جمشیدی

عضو هیئت اندیشه‌ورز گردشگری ورزشی و ماجراجویانه

حمید علیزاده

حمید علیزاده

عضو هیئت اندیشه‌ورز حکمرانی گردشگری​

آرش فخر

دکتر آرش فخر

عضو هیئت اندیشه‌ورز تاسیسات و زیرساخت گردشگری

آرمین شهریاری

آرمین شهریاری

عضو هیئت اندیشه‌ورز گردشگری سلامت

امیرپویان رفیعی شاد

دکتر امیرپویان رفیعی شاد

عضو هیئت اندیشه‌ورز فعالان گردشگری

امید پیرهادی

امید پیرهادی

عضو هیئت اندیشه‌ورز گردشگری کشاورزی

مریم اصغری

مریم اصغری

عضو هیئت اندیشه‌ورز حکمرانی گردشگری

امیرپویان رفیعی شاد

دکتر امیرپویان رفیعی شاد

عضو هیئت اندیشه‌ورز فعالان گردشگری

امید پیرهادی

امید پیرهادی

عضو هیئت اندیشه‌ورز گردشگری کشاورزی