هزینه های ثبت نام و شرکت در فرایند ارزیابی جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران

هزینه های ثبت نام و شرکت در فرایند ارزیابی

* مبالغ اعلام شده به تومان می باشد.

* تلفن دبیرخانه جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران جهت هماهنگی و ثبت نام: ۹۱۰۱۸۸۰۷ – ۰۲۱