اهداف و مبانی جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران

در راستای منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب و ترویج مفهوم پیشرفت و استفاده آن در سازمان‌ها و نهادهای فعال در صنعت گردشگری، جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران در اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران طراحی و تدوین شده و سالانه به اجرا گذاشته می‌شود.

جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران براساس نتایج ارزیابی عملکرد سازمان‌های متقاضی در رابطه با طراحى، تولید و عرضه محصول و ارائه خدمت مرتبط با صنعت گردشگری و با توجه به معیارهای الگوی پیشرفت گردشگری اعطا می شود. این جایزه شامل سطوحی است که برای تعیین آنها ارزیابی همه جانبه و کاملی از فعالیت‌های عملیاتی و کیفی سازمان در ارتباط با محصولات و خدمات گردشگری از جمله پایداری تولید و خدمات، مدیریت سرمایه انسانی و مطابقت با نیازمندی‌های گردشگران و سایر ذینفعان انجام می‌شود. در طراحی مدل پیشرفت گردشگری به مفاهیم، اصول و مبانی ارزشی و کاربردی پیشرفت توجه خاص مبذول شده است.

جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران

مفاهیم ارزشی جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران

جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران محملی است برای صحه گذاری بر تلاش سازمان های فعال در صنعت گردشگری کشور و بیانگر تعهد سازمان های متقاضی نظام بهبود مداوم در مسیر پیشرفت متوازن است. برخی از مفاهیم ارزشی این مدل عبارتند از:

۱- ارزش نهادن به مدیران، کارشناسان، محققان و افرادی که در سازمان به پیشرفت بها می‌دهند و به استقرار سازوکار آن متعهداند.

۲- ارزش نهادن به خلاقیت و نو آوری در ارائه خدمات و محصولات ناب که فلسفه وجودی سازمان تحقق مطلوب آن است.

۳- ارزش نهادن به انتظارات گردشگران و رضایت ذینفعان دیگر به طور متوازن که پیشرفت متوازن سازمان در گرو رضایت ایشان است.

مفاهیم کاربردی جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران

جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران نمادی از درجه بلوغ سازمانی است که در همگرایی فعالیت‌های مختلف تولید محصول و ارائه خدمت به وجود می‌آید و از ابعاد مختلف موجب عرضه خدمتی بهتر و محصولی برتر نسبت به سایر سازمان‌ها می‌گردد. از جمله در موارد زیر:

۱- ساماندهی فرایندهای ارائه خدمات و تولید محصول؛

۲- ساماندهی سیستم های پشتیبانی مدیریت؛

۳- ساماندهی ارتباطات و ساختار درون سازمانی؛

۴- ساماندهی ارتباطات برون سازمانی.

اصول اعتباری جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران

جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران یک نماد ملی است و برای اعتلای شأن آن به دو عامل بسیار مهم زیر توجه خاص شده است:

۱- سلامت نظام ارزیابی و بی شاعبه بودن آن به عنوان عامل اصلی جلب احترام و اعتماد مردم در طول زمان از طریق انتخاب ارزیابان مجرب و اجرای فرایند ارزیابی به طور اطمینان بخش.

۲-  دقت در کیفیت ارائه خدمات و ارزش آفرینی فرایند ارزیابی به عنوان مقیاسی معتبر برای ارزش گذاری اقدامات و فعالیت‌های سازمان‌های متقاضی.