تعریف جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران

جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران که به اختصار جشنواره نامیده می‌شود، جشنواره‌ای است که نشان آن بر اساس مفاد نظام‌نامه و دستورالعمل‌های تدوین شده در “اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران” به برترین سازمان‌ها و نهادهای فعال در صنعت گردشگری کشور اعطاء می‌گردد.

دامنه شمول

دامنه اجرای جشنواره در هشت بخش ذیل تعریف و ارزیابی ها صورت می گیرد:

 1. نهادهای دولتی مرتبط با صنعت گردشگری
 2. واحدهای اقامتی
 3. دفاتر خدمات مسافرتی
 4. رستوران ها و خدمات غذایی
 5. شرکت های حمل و نقل گردشگر
 6. واحدهای تفریح و سرگرمی
 7. برگزارکنندگان رویدادها و همایش های گردشگری
 8. سایر فعالان حوزه صنعت گردشگری

تبصره ۱ : این دامنه هر سال بر اساس نظر شورای راهبری تعریف و صحه گذاری می شود.

معیارهای ارزیابی

معیارهای ارزیابی جشنواره بر اساس الگوی طراحی و پیشنهاد شده توسط کمیته علمی جشنواره تعریف و ملاک عمل قرار می گیرد. معیارهای فرعی مرتبط با هر یک از معیارها و نحوه امتیازدهی آنها نیز به تصویب کمیته علمی می‌رسد.

سطوح پیشرفت

سطوح پیشرفت، نهادها، سازمانها و شرکت ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌کند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی نشان می‌هد. سطوح پیشرفت با توجه به حد نصاب‌هایی که در ابتدای هر دوره توسط کمیته علمی پیشنهاد و توسط شورای راهبری به تصویب می‌رسد، بشرح زیر می‌باشد:

 • گواهی تعهد به پیشرفت
  1. گام اول،
  2. گام دوم،
  3. گام سوم،
 • تقدیر نامه اشتهار به پیشرفت
  1. شمسه،
  2. دو شمسه،
  3. سه شمسه،
  4. چهار شمسه،
  5. پنج شمسه،
  6. شش شمسه،
  7. هفت شمسه،
  8. هشت شمسه،
 • تندیس پیشرفت
  1. تندیس برنز،
  2. تندیس سیمین،
  3. تندیس زرین،

تبصره ۱: کلیه دریافت کنندگان جوایز در سطوح یاد شده، با ذکر سال دریافت نشان جشنواره و سطح آن مجاز هستند یک سال از تاریخ دریافت به نحو مقتضی در تبلیغ جایگاه واحد خود، برتر شدن خود را در سطح جامعه مطرح کنند.

تبصره ۲: به سازمانها و مجموعه هایی که دارای اقدامات و عملکرد با بازخور منفی بارز در اذهان جامعه باشند، به تشخیص کمیته فنی و تایید شورای راهبری تا زمان رفع تصویر منفی و اثرات آن و محرز شدن انجام اقدامات اصلاحی متناسب و موثر به تشخیص شورای راهبری، جشنواره تعلق نخواهد گرفت.

تواتر برگزاری جشنواره

تواتر اعطای مشان جشنواره، به صورت سالانه است و به سازمان ها و نهادهای متقاضی که مطابق این نظام‌نامه و برنامه زمانی آن مورد ارزیابی قرار گرفته و حائز شرایط لازمه شناخته شوند، اعطاء می‌شود.

برنامه زمانی

برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره اعطای جوایز جشنواره به پیشنهاد دبیرخانه در شورای راهبری به تصویب می رسد.

نحوه ثبت نام

مجموعه های متقاضی شرکت در جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران باید همه ساله طی یک نامه رسمی به دبیرخانه جشنواره، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و پس از ثبت نام و در مهلت مقرر، اظهارنامه تعالی خود را طبق قالب تعریف شده توسط دبیرخانه، برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها

دبیرخانه جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران مرجع رسمی پاسخگویی به کلیه سؤالات و تقاضاهای واصله است.

* تلفن دبیرخانه جشنواره ملی پیشرفت گردشگری ایران جهت هماهنگی و ثبت نام: ۹۱۰۱۸۸۰۷ – ۰۲۱