بررسی نقش گردشگری سلامت در پیشرفت گردشگری ایران

نشاسته تخصصی با موضوع بررسی نقش گردشگری سلامت در پیشرفت گردشگری ایران با حضور آقای دکتر سید مجتبی حسینی، دبیر هیئت اندیشه ورز کارگروه گردشگری سلامت اندیشکده پیشرفته گردشگری ایران، هم بنیان گذار استارتاپ بزنیم بیرون، تولید کننده محتوای تخصصی گردشگری و فعال حوزه گردشگری سلامت و خانم دکتر پگاه یاوری فر فعال گردشگری و مجری کارشناس در کانال اینستاگرام اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران برگزار گردید.
ویدیو این گفتگو در کانال اینستاگرام اندیشکده پیشرفته گردشگری ایران به آدرس زیر قابل دسترس است:

https://www.instagram.com/iran3t.ir/

 

بررسی نقش گردشگری سلامت در پیشرفت گردشگری ایران
بررسی نقش گردشگری سلامت در پیشرفت گردشگری ایران