ایران الگو

پوشش سرمایه انسانی هتل
اخبار

الگوی ایرانی در صنعت هتلداری

چالش‌های متعدد صنعت هتلداری بویژه در کلان شهرها از جمله نبود تعادل نسبی در روند فرهنگسازی اجتماعی شهری، افزایش مطالبات اجتماعی، عدم مطابقت نیازها و خواسته‌ها