درآمد گردشگری

احیای بازار
گزارش‌های کارشناسی

احیای بازار

مک کنزی پیشبینی می کند در ۱۰ اقتصاد برتر گردشگری جهان، درآمد گردشگری به صورت میانگین در سال ۲۰۲۴ به سطح سال ۲۰۱۹ خواهد رسید.