مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران
اخبار

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران

نشست تخصصی گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران با تمرکز بر فعالیت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با حضور متخصص مدعو، جناب آقای مهندس آرمین