گردشگری نوروز

سفرهای نوروزی 1400 در آینه آمار
گزارش‌های کارشناسی

سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ در آینه آمار

🔷 کرونا برای دومین سال، گردشگری و سفرهای نوروزی را تحت تأثیر خود قرار داد. با اینکه توصیه به ماندن در خانه و پرهیز از سفرهای