نشاسته تخصصی

بررسی نقش گردشگری سلامت در پیشرفت گردشگری ایران
اخبار

نشاسته تخصصی با موضوع بررسی نقش گردشگری سلامت در پیشرفت گردشگری ایران با حضور آقای دکتر سید مجتبی حسینی، دبیر هیئت اندیشه ورز کارگروه گردشگری سلامت