گردشگری سلامت

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران
اخبار

گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران

نشست تخصصی گردشگری سلامت و پیشرفت گردشگری ایران با تمرکز بر فعالیت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با حضور متخصص مدعو، جناب آقای مهندس آرمین

بررسی نقش گردشگری سلامت در پیشرفت گردشگری ایران
اخبار

نشاسته تخصصی با موضوع بررسی نقش گردشگری سلامت در پیشرفت گردشگری ایران با حضور آقای دکتر سید مجتبی حسینی، دبیر هیئت اندیشه ورز کارگروه گردشگری سلامت